Pancakes (3)
Dalla's Restaurant
7720 US-2
Iron Mountain, Michigan

Dalla's Restaurant

Dalla's Restaurant

previous Gallery 2 next